بررسی رابطه عوامل درون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه عوامل درون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، دکترای حسابداری،

2 دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران ،کارشناس ارشد حسابداری،

3 دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران کارشناس ارشد حسابداری،

چکیده

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی‌ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می‌شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت‌هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده‌اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون‌شرکتی و برون‌شرکتی مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازة شرکت، حجم دارایی‌های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون‌شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا ، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده‌اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال‌های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی ، اندازة شرکت، حجم دارایی‌های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Inter- Organization and Extern - Organization Factors with Cash Holdings in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed yousef Ahadi 1
  • Hajar Sangpahni 2
  • mahdi dasineh 3
چکیده [English]

Cash resources are critical to any economic unit and balancing the exciting cash and cash needs of the business units is a key factor in the economic health and sustainability activities. On the other hand, as far as inflation is concerned, most Iranian companies prefer to convert their cash into other assets.
Although this common phenomenon is a resistance shield against inflation, the secondary effect is that the maturity of companies will be in distressed debt and the reputation of the organization will hurt. Experience has shown that most companies that have faced financial distress and bankruptcy have suffered the mismanagement of working capital as well as the weaknesses in the management of cash too.
This study examines the inter-organization and extern-organization factors effecting the cash holdings in listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2002 - 2011.This research considers focusing on property, crashes obtained from operations, company size, sum of fixed assets and non-dividend profits as inter-organization factors and inflation variables rates , liquidity, gold prices, oil prices and exchange prices as exogenous factors to examine the impact of them on corporate cash holdings. The results of the analysis of 95 companies during 2002 - 2011 using multivariate regression analysis, correlation and the 95% confidence level indicates that operating cash flow variables, firm size, the sum of fixed assets, the absence of dividends, inflation, liquidity and exchange rates have significant relationship with corporate cash holdings. Our results also indicate lack of significant relation between ownership concentration variables, the gold and oil prices and the level of cash holdings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Holdings
  • Extern – Organization Factors
  • Inter- Organization Factors
  • Tehran Stock Exchange