مدلی برای افشاء مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها و وضعیت موجود آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

مدلی برای افشاء مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها و وضعیت موجود آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه علامه طباطبائی- دکتری حسابداری

چکیده

امروزه توسعه فراگیر الزامات افشا، گزارشگری مسئولیت اجتماعی (CSR) و پایندگی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی فرامالی در بازارهای سرمایه، مورد توجه نهادهای مقررات گذار و بورس‌های اوراق بهادار قرار گرفته است. مقاله حاضر، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها را با مطالعه استانداردها و رهنمودهای شناخته شده بین المللی و منطقه‌ای و از طریق روش‌های پرسشنامه، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در یک چارچوب جامع ارائه نموده و همچنین، وضعیت موجود و سطح افشاء شاخص‌های مسئولیت اجتماعی و پایندگی را از طریق تحلیل محتوای گزارشات هیئت مدیره شرکت های بورسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است.
شاخصهای مطلوب برازش مدل ساختاری، بیانگر معناداری و تبیین و توجیه مناسب کلیه مؤلفه ها و شاخص ها برای افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. یافته‌های تحلیل محتوا نشان داده است که از 60 شاخص سنجش شده در این تحقیق، به طور متوسط حدود 45 شاخص یعنی 75% آنها در گزارشات سالانه فعالیت هیئت مدیره شرکت‌های بورسی افشاء نمی گردد. از این رو، سطح پایین افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی، نشان‌دهنده شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان است. لذا، تدوین الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص‌ها در گزارشات سالانه شرکت‌ها برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان در بازار سرمایه ایران ضروری می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Social Responsibility Disclosure and Lasting of Companies and Its Current Situation on Those Listed In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghodratallah Barzegar 1
  • Yahya Hasas Yeganeh 2
چکیده [English]

Nowadays a comprehensive development of the disclosure requirements, social responsibility reporting (CSR) and the companies’ lasting have gotten attention by regulator institutions and Stock Exchanges in order to create transparency and cross-financial accountability in capital markets. This paper has provided dimensions, components and indices of corporate social responsibility disclosure by studying internationally and regionally recognized standards and guidelines and through the questionnaire techniques, confirmatory factor analysis and path analysis over a comprehensive framework. It we assessed and analyzed the situation and the disclosure level of social responsibility indices and lasting through analysis of the board’s reports content of the exchanges.
Good indices of structural model fitness represent a significance and appropriate explanation and justification for all components and parameters of social responsibility disclosure of the companies. The findings of the content analysis has shown that out of 60 indices measured in this study, an average about 54 i.e. 75%, would not disclose in the annual reports on the board’s activities of exchanges. Thus, the low level of social responsibility disclosure on the exchange companies reflects a gap between the current situation and the stakeholders’ expectations. Therefore, the development of appropriate standards and requirements is essential to meet the expectations of stakeholders in the capital market in Iran, for the reporting and disclosing these indices of annual reports by those companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Corporate Social Responsibility
  • Model of Disclosure
  • Tehran Stock Exchange