فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 1-150 (سال چهارم - شماره 13 - بهار 90) 
4. بررسی تاثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 87-111

غلامرضا جلالی نائینی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ محسن ثنایی اعلم؛ سید بابک ابراهیمی


10. رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود

صفحه 213-233

موسی بزرگ اصل؛ حمیدرضا شایسته مند