فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 1-150 (سال پنجم-شماره18-تابستان91) 
1. اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی

صفحه 5-17

رضا عیوض لو؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی


2. اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 19-38

عزت اله عباسیان؛ محسن نظری؛ الهام فرزانگان