فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 5، شماره 20 - شماره پیاپی 23، زمستان 1391، صفحه 1-138 (سال پنجم-شماره20- زمستان 91)