فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387 (سال اول- شماره 2- تابستان 87)