فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1387 (سال اول- شماره 3- پاییز 87)