فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-150 (سال اول- شماره 4- زمستان 87)