فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 6، شماره 23 - شماره پیاپی 26، پاییز 1392، صفحه 1-192 (سال ششم-شماره23- پاییز92) 
2. بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 29-49

حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی؛ اکبر ویس مرادی


5. تدوین مدل کیفیت حسابرسی

صفحه 103-137

آزاده مداحی؛ کاوه مهرانی؛ بیتا مشایخی؛ علی رحمانی