فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 6، شماره 21 - شماره پیاپی 24، تابستان 1392، صفحه 1-167 (سال ششم-شماره21- بهار92) 
1. احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

صفحه 5-32

احسان بازوکار؛ سید عباس موسویان