فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 7، شماره 26 - شماره پیاپی 29، پاییز 1393، صفحه 1-162 (سال هفتم- شماره26- تابستان93) 
5. مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی‌های فکری

صفحه 75-107

مجتبی کاوند؛ رضا میرزاخانی؛ سید امیرحسین اعتصامی؛ سید عباس موسویان