فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 28، بهار 1393، صفحه 1-173 (سال هفتم- شماره25- بهار93) 
5. تلورانس تحویل در معاملات بورسی

صفحه 103-120

سید مرتضی شهیدی؛ ابراهیم عبدی پورفرد


6. عوامل مؤثر بر ترجیح استقراض کوتاه‌ مدت

صفحه 121-127

قاسم بولو؛ سید مجید شریعت پناهی؛ سجاد ابراهیمی؛ سیدحسین حسینی