فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 8، شماره 30 - شماره پیاپی 33، پاییز 1394، صفحه 1-149 (سال هشتم- شماره30 - تابستان94) 
2. اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو

صفحه 25-52

حسین شیرمردی احمدآباد؛ سید عباس موسویان