فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 37، پاییز 1395، صفحه 1-148 (سال نهم - شماره34 - تابستان95) 
6. مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

صفحه 135-148

فرامرز رضائی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ محمد جواد ساعی