فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 9، شماره 33 - شماره پیاپی 36، بهار 1395، صفحه 1-154 (سال نهم - شماره33 - بهار 95) 
4. بررسی اثر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 71-92

علیرضا عجم؛ سعید فتحی؛ احمد گوگردچیان؛ کاوه شهرکی