فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 10، شماره 39 - شماره پیاپی 42، پاییز 1396، صفحه 1-160 (سال دهم- شماره39 - پاییز96) 
1. اثر تأخیر در تعدیل قیمت بر ضریب واکنش به سود حسابداری

صفحه 5-22

وحید احمدیان؛ حسین اعتمادی؛ محمد علی آقایی؛ نادر مهرگان


5. جریان خیارات در معاملات سهام

صفحه 95-124

رضا میرزاخانی؛ سید عباس موسویان