فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 40، بهار 1396، صفحه 1-177 (سال دهم- شماره37 - بهار96) 
5. سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام ممتاز

صفحه 125-149

محمد سلطانی؛ نسیم گهرسودفرد