فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 5-200 
4. آسیب شناسی حسابرسی داخلی

صفحه 59-78

10.22034/jse.2019.11142

سید مصطفی علوی؛ محمد حسین قائمی