فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 5-200