فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 5-200 
4. پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ

صفحه 110-127

10.22034/jse.2019.11161

پرستو اسدی نیا؛ سید محمد عبدالهی کیوانی؛ علیرضا حیدر زاده هنزائی؛ سید شایان موسوی روح بخش