فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 5-200