فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 5-200 
5. رابطه میان عملکرد شناختی حسابرس و تردید حرفه ای

صفحه 115-139

10.22034/jse.2021.11203

کوروش امانی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ قدرت اله طالب نیا


7. ضعف در کنترل‌های داخلی و احتمال تقلب در گزارشگری مالی

صفحه 162-187

10.22034/jse.2021.11037.1297

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یونس حیدری؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم