فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 5-200 
3. ابعاد رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های ایران

صفحه 63-84

10.22034/jse.2020.11177.1404

محمدجواد محقق‌نیا؛ وجه اله قربانی زاده؛ محمد خان زاده