فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1400، صفحه 5-200 
9. آزمون رویکرد روانشناسی پول و رفتار مالی سرمایه گذاران و سنجش عملکرد مدیران

صفحه 209-232

10.22034/jse.2020.11331.1525

حسن زهدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ علیرضا آقایوسفی


11. بررسی رفتار جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی

صفحه 258-278

10.22034/jse.2021.11536.1668

الهام دانش؛ علی سعیدی؛ احسان رحمانی نیا؛ امیر غلامی