فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 1-150 (سال سوم- شماره 10- تابستان 89)