فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 1-150 (سال سوم- شماره 9- بهار 89) 
7. رابطه‌ بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیارtobin’s Q

صفحه 115-130

سیدحسن سجادی؛ حسن فرازمند؛ مجید گرگی زاده