فصلنامه بورس اوراق بهادار - اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا تهرانی                            استاد دانشگاه تهران

دکتر علی ثقفی                              استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر رضا راعی                              استاد دانشگاه تهران

دکتر محمداسماعیل فدائی نژاد           دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر سیدحسین میرجلیلی                 استاد پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر محمد نمازی                          استاد دانشگاه شیراز

دکتر ایرج نوروش                          استاد دانشگاه تهران

مدیر مسئول

دکتر مهرداد عاصی

مدیریت مالی دکترای مدیریت مالی

asi.mseo.ir

سردبیر

دکتر علی سعیدی

مدیریت مالی دانشیار- دانشگاه آزاد - واحد تهران شمال

a_saeediiau-tnb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا راعی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/raei
raeiut.ac.ir

دکتر ایرج نوروش

حسابداری استاد گروه حسابداری, دانشکده مدیریت, دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/en/~inorvesh
inorveshut.ac.ir

دکتر محمد نمازی

حسابداری استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

www.mohammadnamazi.com/about.html
mnamazirose.shirazu.ac.ir

دکتر علی ثقفی

حسابداری استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693096/?lang=en-gb
iranianiaayahoo.com
0000-0003-4240-9130

دکتر سید مصطفی رضوی

مدیریت صنعتی دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~mrazavi
mrazaviut.ac.ir

دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rtehrani
rtehraniut.ac.ir

h-index: 12  

دکتر علی سعیدی

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

a_saeediiau-tnb.ac.ir

دکتر سید حسین میر جلیلی

علوم اقتصادی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/economics/fa/page/594/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
h.jaliliihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu

h-index: 45  

دکتر آرمان اشراقی

مدیریت مالی استاد و مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف

www.cardiff.ac.uk/people/view/1244350-eshraghi-arman
eshraghiacardiff.ac.uk

h-index: 6