بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

دراین مقاله نتایج حاصل از به کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شود؛ باتوجه به این که دریکی انحراف معیارشاخص اندازه گیری ریسک ودر دیگری نیمه انحراف معیارشاخص اندازه گیری ریسک نامطلوب محسوب می شود. در تحقیق صورت گرفته به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه بندیهای متفاوتی را ارائه می کنند یا نه، در یک دورۀ پنج ساله(84-80)شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران را که نسبت پرتفوی بورسی شان به کل پرتفوی بالاتر از 70% است، شناسایی و در نهایت رتبه بندی کردیم. دراین تحقیق که از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و ماهیت متغیر ها کیفی است، از روشهای آماری ناپارامتریک استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه بندی صورت گرفته بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب ارتباط وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی می باشد، لذا به کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد موجه تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of downside risk on risk-adjusted performance of investment companies in the (Tehran Stock Exchange)

چکیده [English]

Many performance measures, such as the classic Sharpe ratio have difficulty in evaluating the performance of Investment Companies with skewed return distributions. Common causes for skewness are the use of options in the portfolio or superior market timing skills of the portfolio manager. In this article we examine what extent downside risk and the upside potential ratio (UPR) can be used to evaluate skewed return distributions.
We used a sample of active Investment companies in the Tehran Stock Exchange) TSE) during 2001-2005. In order to make a fair comparison between the Sharpe ratio and UPR, we used a MAR equal to the risk-free rate. We constructed a ranking based on both criteria, and we find a very high correlation between the Sharpe ratio and the UPR. This is the result of the fact that most funds in our sample have a negatively skewed distribution. However, we cannot guarantee that managers having superior market timing skills.
We analyzed the causes and we concluded that the skewness is a significant determinant. Therefore, we prefer to use the UPR as an alternative to the Sharpe ratio, as it gives a more adequate evaluation of the forecasting skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Downside Risk
  • Upside Potential Ratio
  • Sharp Ratio
  • Risk-adjusted performance. (JEL Classsification: G32- G11)