فصلنامه بورس اوراق بهادار - راهنمای داوران

راهنمای داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "بورس اوراق بهادار" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons