فصلنامه بورس اوراق بهادار - اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

چشم انداز

قرار گرفتن در صدر نشریات دو زبانه (فارسی و انگلیسی) پر استناد در حوزه بورس اوراق بهادار

حوزه­ های فعالیت فصلنامه بورس اوراق بهادار

مالی اسلامی (Islamic Finance)

1- ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی

Islamic Financial Instruments

2- بازارهای مالی اسلامی

Islamic Financial Markets

 

مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی (Corporate Finance)

3-بودجه‌بندی سرمایه‌ای؛ دارایی‌های ثابت و موجودی کالا؛

Capital Budgeting; Fixed Asset and Inventory Studies;

4- سیاست‌های مالی؛ مدیریت ریسک مالی؛ سلختار مالکیت و سرمایه؛ ارزش شرکت؛ سرقفلی

Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill

5- ورشکستگی؛ درماندگی مالی

Bankruptcy; Financial Distress

6- ادغام؛ تملک؛ تجدید ساختار؛ حاکمیت شرکتی

Mergers; Acquisitions; Restructuring; Corporate Governance

7- سیاست‌های تقسیم سود

Payout Policy

8- سیاست‌ها و قوانین دولتی

Government Policy and Regulation

9- افزایش سرمایه؛ اجاره؛ هزینه سرمایه

Capital Raising; Leasing; Cost of Capital

10- مدیریت مالی کوتاه مدت

Short Term Financial Management

11- مالی رفتاری

Behavioral Finance

12-ارزیابی عملکرد مالی شرک‍ت‌ها؛ عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها

Financial Performance Appraisal; Determinant Factors of Financial Performance

 

سرمایه‌گذاری (Investments)

13- انتخاب پرتفوی؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تخصیص دارایی

Portfolio Choice; Investment Decisions; Asset Allocation Decisions

14- قیمت‌گذاری دارایی

Asset Pricing

15- کارایی بازار؛ مطالعات رخدادی

Market Efficiency; Event Studies

16- پیش‌بینی و شبیه‌سازی قیمت و بازده

Return and Price Forecasting and Simulation

17- سیاست‌ها و قوانین دولتی

Government Policy and Regulation

18- مدیریت فعال پرتفوی؛ استراتژی‌های معاملاتی؛ معاملات الگوریتمی

Active Portfolio Management; Trading Strategies; Algorithmic Trading

19- مالی رفتاری

Behavioral Finance

20- ارزشیابی سرمایه‌گذاری‌ها

Investment Valuation

21- ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری؛ عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها

Investment Performance Appraisal; Determinant Factors of Investment Performance

 

 

بازارها و نهادهای مالی (Financial Markets and Institutions)

22- بانک‌ها؛ سایر موسسات سپرده‌پذیر؛ تامین مالی خرد؛ اوراق رهنی

Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance; Mortgages

23- محصولات بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه

Insurance Products and Insurance Companies

24- ابزارهای مالی؛ سرمایه‌گذاران حقوقی؛ سرمایه‌گذاران حقیقی

Financial Instruments; Institutional Investors; Individual Investors

25-شرکت‌های تامین سرمایه؛ سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر؛ موسسات رتبه‌بندی؛ شرکت‌های سرمایه‌گذاری

Investment Banking; Venture Capital; Brokerage; Ratings Agencies; Investment Companies

26- سیاست‌ها و قوانین دولتی

Government Policy and Regulation

27- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک؛ صندوق‌های پوششی؛ صندوق‌های بازنشستگی

Mutual Funds; Hedge Funds; Pension Funds

28- شرکت‌های لیزینگ

Leasing Companies

 

مهندسی مالی (Financial Engineering)

29- اختیار معامله

Options

30- پیمان‌ها و قراردادهای آتی

Forwards and Futures

31- قراردادهای تاخت

Swaps

32- مشتقه‌های پیچیده

Exotic Options

33- تامین مالی ساختار یافته

Structured Finance

34- مشتقه‌های اعتباری

Credit Derivatives

35- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها؛ اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها

Securitization; Asset Backed Securities

 

 

مدیریت ریسک (Risk Management)

36- ریسک بازار؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نرخ ارز؛ ریسک قیمت سهام؛ ریسک قیمت کالاها

Market Risk; Interest Rate Risk; Foreign Exchange Risk; Stock Price Risk; Commodities Price Risk

37- ریسک اعتباری؛ رتبه‌بندی اعتباری؛ امتیاز‌بندی اعتباری

Credit Risk; Credit Rating; Credit Scoring

38- ریسک نقدینگی؛ مدیریت دارایی-بدهی

Liquidity Risk; Asset-Liability Management

39- ریسک عملیاتی؛ ریسک شهرت؛ ریسک استراتژیک؛ ریسک تطبیق: ریسک حقوقی

Operational Risk; Reputational Risk; Strategic Risk; Compliance Risk; Legal Risk

40- ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکت

Risk Management Structure and Corporate Governance

41- ارزیابی عملکرد مبتنی بر ریسک؛ تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک؛ قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک

Risk Based Performance Appraisal; Risk Based Asset Allocation; Risk Based Pricing

 

مستغلات (Real Estate)

42- تامین مالی و سرمایه‌گذاری مستغلات

Real Estate Finance and Investment

43- ارزیابی مستغلات

Real Estate Valuation

44- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مستغلات

Real Estate Investment Trust

 

 

حقوق مالی (Financial Law)

45- حقوق مالی در بازار سرمایه

Financial Law in Capital Markets

46- حقوق مالی در بازار پول

Financial Law in Money Markets

47- حقوق مالی قراردادها

Financial Law in Contracts

 

 

 

اقتصاد سنجی مالی و روش‌های کمّی (Financial Econometrics and Quantitative Methods)

48- مدل‌های سری زمانی

Time-Series Models

49- مدل‌های با داده‌های پانل

Models with Panel Data

50- مدل‌های سوئیچینگ

Switching Models

51- مدل‌های رگرسیون

Regression Models

52- شبکه‌های عصبی؛ یادگیری ماشینی و موضوعات مرتبط؛ سایر مدل‌های داده‌کاوی

Neural Networks, Machine Learning and Related Topics; Other Data Mining Models

53- روش‌های پیش‌بینی؛ روش‌های شبیه‌سازی

Forecasting Methods; Simulation Methods

54- تکنیک‌های بهینه‌سازی؛ تحلیل‌های پویا

Optimization Techniques; Dynamic Analysis

55- تئوری بازی‌ها

Game Theory

56- روش‌های پژوهش عملیاتی

Operational Research Methods

57- ریزساختارهای بازار

Market Micro Structures

 

 

مالی بین‌المللی (International Finance)

58- بازارهای مالی بین‌المللی

International Financial Markets

59- مدیریت مالی بین‌المللی

International Corporate Finance

60- سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی

International Finance and Investment