بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی و مالی، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد بورس اوراق بهادار است. در این تحقیق نیز تاثیر سه متغیر مهم اقتصادی، یعنی حجم پول، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر بازدهی بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 1369 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از به کار گیری مدل اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل تصحیح خطا (VECM)، نشان می دهد که ارتباط بین نرخ تورم و بازدهی بورس اوراق بهادار، ارتباطی معنادار و مثبت است. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص داخلی و بازدهی بورس اوراق بهادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the effects of macroeconomic variables on the returns

چکیده [English]

The study of economic variables impact on performance of the stock exchange has always been considered by economists and financial researchers. In this research, the impact of three major economic variables, namely as money stock, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the stock exchange return during 1990 to 2002 has been studied. The result of applying Vector Auto-Regression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM) shows a positive and meaningful relationship between inflation rate and stock exchange return. However, there is no meaningful relationship between variables of money stock, GDP and stock exchange return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange Return
  • Money Stock
  • Inflation Rate
  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Vector Auto-Regression (VAR)
  • Vector Error Correction Model (VECM). (JEL Classsification:E31-E44)