بی قاعدگی های تقویمی و غیر تقویمی در بازارهای مالی

بی قاعدگی های تقویمی و غیر تقویمی در بازارهای مالی

نویسندگان

چکیده

بیش از نیم قرن است که توجه استادان دانشگاه ها در رشته های مالی و اقتصادی متوجه کارآیی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است. و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. تاریخچه فرضیه بازار کارآ و مطالعات پیرامون آن بسیار کهن بوده وبه سالهای ابتدایی دهه 1930 بر می گردد. شاید بتوان گفت که نظریه بازار کارآ، نظریه ای است که در میان تمام نظریه های علوم اجتماعی بیشترین توجه و بررسی روی آن صورت گرفته است.
پس از ارائه تئوری بازار کارآ مطالعات زیادی پیرامون درجه کارآیی بازار و دلایلی علیه بازار کارآ ارائه گردید و زمینه بررسی شواهدی بر مغایرت های بازار از تئوری بازار کارآ به وجود آمد. بی قاعدگی ها ، رویداد و وقایعی هستند که نمی توان با تئوری غالب آنرا توضیح داد. در مورد بازار سهام، بی قاعده گی ها در مواجهه با تئوری بازار کارآ قرار می گیرند به طوری که در صورت وجود الگوهای از پیش تعیین شده شرایط را جهت استراتژی معامله سهام با بازده های اضافی (بیش از مقدار ریسک معین) فراهم می آورد.
در این نوشتار سعی بر آن است که با معرفی برخی از این بی قاعدگی ها به بررسی وجود یک نمونه از آنها در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calendar and non- calendar Anomalies in Financial Markets

چکیده [English]

The subject of financial markets efficiency is an issue which has been widely considered by economists and financial researchers since half a century ago. By studying the efficient market theory, the new financial management has confirmed the existence of calendar anomalies such as daily transaction effect, special monthly effect, holiday effect, etc as well as non calendar anomalies like initial public offering effect, neglected firm stock effect, political cycle effect, etc and acknowledges them as anomalies of the efficient market theory.
In fact, the recognition and existence or non existence tests of these anomalies are new subjects within investment area in recent years and several studies have been carried out in this regard by using different experiments, specially time series and regression model with dummy variables, which are much observable in developed as well as emerging markets.
By scrutinizing calendar and non calendar effects as well as full description of the efficient market theory anomalies, a sample of these effects known as “The effect of special months on Tehran Stock Exchange (TSE) is studied and results of the study are used to test the efficiency of the TSE.
Also, the effect of lunar months is considered in order to increase quality and quantity of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Efficient Market Theory
  • Market Anomalies
  • The Effect of special months of the year
  • January effect … (JEL Classsification:G14)