بررسی توانایی سودها و جریان‌های نقدی عملیاتی تاریخی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

بررسی توانایی سودها و جریان‌های نقدی عملیاتی تاریخی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

نویسندگان

چکیده

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره یک، بدون ارائه دلایل قانع‌کننده مدعی شده است که سود حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی نسبت به جریان‌های نقدی، پیش‌بینی‌‌کننده بهتری از جریان‌های نقدی آتی است. این مقاله به آزمون تجربی ادعای فوق می‌پردازد.
بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 44 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1360 مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، از نوع داده‌های تابلویی می‌باشد. در ضمن در مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت نیز پرداخته شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات، ادعای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی را تایید می‌نماید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صنعت نیز نشان می‌دهد که در برخی صنایع، سود و در برخی دیگر، جریان‌های نقدی عملیاتی، پیش-بینی‌کننده بهتری از جریان‌های نقدی عملیاتی آتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ability of past earnings and operating cash flows to predict future operating cash flows

چکیده [English]

The FASB in SFAC NO.1 has asserted, without proof, that information about an enterprise’s earnings based on accrual accounting generally provides a better indication of a company’s ability to generate favourable cash flows than information cash flows themselves. This study tests that assertion, empirically.
For this reason, a sample of 44 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during the period of 1360-1385 was examined. We employed the Panel Data regression framework and also extended our study through an industry analysis.
The test results provide empirical evidence supporting the FASB contention. The industry analysis evidence shows that in some industries earnings, and in others operating cash flows, are better predictors of future operating cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operating Cash Flows
  • Earning
  • Prediction. (JEL Classification: G13)