ارزیابی عملکرد مدل‌های لاجیت در پیش بینی بازده سهام

ارزیابی عملکرد مدل‌های لاجیت در پیش بینی بازده سهام

نویسندگان

چکیده

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه‌گذاران می‌باشد. سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران جهت پیش‌بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش‌های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش‌بینی‌ها انتخاب مدلهای مناسب می‌باشد. این پژوهش با استفاده از مدل‌های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383‌) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr‌ ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه‌گذاری ، کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the performance of Logit Models in Stock return prediction

چکیده [English]

The goal of accounting knowledge is to provide useful information for economic decision making. A major criterion for the usefulness of information is its prediction ability. Predicting stock return is difficult; but always interesting to the investors. Investors and decision makers need information for predicting stock return. Part of this information is covered by financial reporting.
Financial reports are the products of accounting, therefore, its usefulness can be considered by the role of financial information in predicting stock returns. One of the most important subjects in such predictions is selecting the appropriate models. This study examines the usefulness of accounting information in an empirical way by using logit models and selecting the stock return's differences.
Seventeen financial ratios are included in the study, based on the results of an Iranian research (Rahmani, 2003 & Sheri, 2005) and the results of foreign research (Ou & Penman 1989).
Dependent variables are raw return, market-adjusted return and size-adjusted return, as mentioned in three definitions of return. The logit models were estimated based on a pooled data set of a sample of 74 firms listed in Tehran Stock Exchange over a five-year period of 2001 - 2005 and also for each year since 2001-2005. The results demonstrated that financial statements items could predict and explain the stock return changes. The meaningful financial ratios that were significant in estimated models for each single year were not constant over the period, which indicated changes of accounting variables (financial ratios) as an effective factor in the changes of stock return. To compare the performance of logit models with regression in predicting stock return, prediction regression models were estimated over five years (2001-2005). Results demonstrated that the two models performances were not meaningfully different. Finally, on the basis of logit models' prediction over 2001-2003 & 2002-2004, hedge portfolios are formed on the base of two cut off pr plans (0.5 , 0.5) & (0.6 , 0.4). Results indicated that from 12 portfolios, only 4 portfolios could earn excess returns. This study, by gathering empirical documents about the usefulness of accounting information and investigating the logit model in stock return prediction and implementing the hedged investment strategy, can contribute to the accounting and investment knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logit model
  • Prediction
  • Stock return
  • Stock exchange (JEL Classification: C52)