کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1379 تا 1385، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بررسی شده است. تحقیقات قبلی اشاره نموده‌اند که گزارشگری مالی با کیفیت می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه گذاری داشته باشد. با وجود پشتوانه های نظری این موضوع، شواهد تجربی کمی به ویژه در کشورمان، در مورد این ادعا جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که، علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت بالاتر گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد. همچنین این تحقیق نشان داد که بین بیش(کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش بیش(کم) سرمایه گذاری، می تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه گذاری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality and Investment Efficiency

چکیده [English]

This paper is to review the relationship between financial reporting quality and investment efficiency in Tehran stock exchange companies. Recent papers have suggested that financial reporting can have important economic implications such as improving investment efficiency. However, despite the existence of a solid theoretical support for such a relationship, there is little empirical evidence supporting these claims especially in Iran. This paper shows that, there is a positive relationship between the financial reporting quality and investment efficiency and better quality of financial reporting improves investment efficiency. Also, this paper indicates that proxies for financial reporting quality are negatively associated with both firm underinvestment and overinvestment. So, it is suggested that financial reporting quality can improve investment efficiency by declining overinvestment and underinvestment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • Investment Efficiency
  • Overinvestment
  • Underinvestment (JEL Classification:G14)