رابطه ارزش افزوده بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های اقتصادی و حسابداری

رابطه ارزش افزوده بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های اقتصادی و حسابداری

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار با معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری و مدل اقتصادی است. معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد شامل سود خالص عملیاتی بعد از مالیات، سود بعد از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی و معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1385 و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون پانلی با استفاده از نرم‌افزار Eviews است. نتایج نشان داد که سود بعد از مالیات، نسبت به سایر معیارها با ارزش افزوده بازار همبستگی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Market Value Added (MVA) and performance evaluation measures based on Accounting and Economic Models

چکیده [English]

The objective of this study is to test the relationship between performance evaluation measures based on both accounting and economic models. Performance evaluation measures of accounting model are: Net Operating Profit after Tax (NOPAT), Profit after Tax (PAT), Profit before Interest and Tax (PBIT) and Cash Flow from Operation (CFO), and Performance evaluation measures of economic model are Market Value Added (MVA) and Economic Value Added (EVA).
The statistical population of the study is the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for five years period (2002-2007). Our results show that coefficient of determination between MVA and PAT is more stronger than other measures. This also shows that PAT is a better proxy for MVA and also better predictor of MVA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Value Added (MVA)
  • Economic Value Added (EVA)
  • Invested Capital (IC)
  • Net Operating Profit After Tax (NOPAT)
  • Cash Flow from Operation (CFO) (JEL Classification:C53)