معما این است،چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟

معما این است،چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟

نویسندگان

چکیده

از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصاد ملی است. بازار سرمایه مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی گردیده و امکانات لازم را برای انتقال پس‌اندازهای مردم به سمت فرصت های سرمایه گذاری فراهم آورد.
پژوهش های مختلف نشان می دهند، به رغم اهمیت بازار سرمایه، خانوارها تمایل زیادی برای نگهداری سهام از خود نشان نمی دهند لذا معمای خود را این چنین مطرح می کنیم، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟
پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ایران در حوزه قبل از ورود به بازار سرمایه و کسب تجربه اولین خرید پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تحصیلات افراد و همسرآنها، متغیرهای مالی و هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ایران موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

This is the Puzzle,Why Many Families Don’t Participate in Stock Exchange?

چکیده [English]

According to macroeconomic theories, capital accumulation is necessary (but not enough) for development of national economy, and stock exchange is the place which can pave the way for capital formation and with its ideal operation, bring about provision of financial resources needed for production units and supply the required facility for transferring people’s saving into investment opportunities.
Different studies reveal that in spite of the importance of stock exchange, households are not so inclined to invest in stocks, so, this would be the question: why many families do not participate in stock exchange?
The present study with regard to the importance of the issue has dealt with the effective factors on people’s participation in Tehran stock exchange before their entrance and acquire their first experience in buying. The result of the present study shows that people’s education and that of their spouses, financial variables and the expenses of participation in the stock exchange would be effective on people’s participation in Iran’s stock exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange
  • households Participation in Stock Exchange
  • Investor’s education
  • financial variables. (JEL Classification: G10)