ارزیابی ریسک‌های شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی ریسک‌های شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور ارزیابی ریسک‌های شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مدرن پرتفوی و تکنیک " رابرت هاگن " به سنجش ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک پرتفوی شرکت‌های دارویی می‌پردازیم و نیز از نظریه فرامدرن پرتفوی برای مقایسه ریسک نامطلوب پرتفوی شرکت‌های دارویی با ریسک نامطلوب بورس تهران استفاده می‌شود. بدین منظور، در مرحله نخست به سنجش کمّی ریسک‌های شرکت‌های دارویی با رویکرد مالی پرداخته شد و در نتیجه محرز گردید که در قلمرو زمانی تحقیق، ریسک نامطلوب شرکتهای دارویی، در هر سال، بیشتر از ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نیز مشخص شد که ریسک غیر سیستماتیک شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس بسیار بیشتر از ریسک سیستماتیک آنها می‌باشد و بنابراین بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت‌های دارویی را تهدید می‌کند ، ناشی از عوامل داخلی، مدیریت شرکت و یا صنعت دارو می-باشد و عوامل بازار تاثیر کمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت‌های دارویی داشته‌اند و این گفته قوّت می‌گیرد که همه دولت‌ها تامین دارو را به عنوان یک کالای ضروری و استراتژیک ، در هر شرایطی وظیفه خود می‌دانند و بنابراین صنعت دارو متاثر از تحولات محیطی نیست [7] . در مرحله دوم به سنجش کیفی ( شناسایی و رتبه‌بندی ) ریسک‌های شرکت‌های دارویی با رویکرد بازاریابی پرداخته شده است و در نتیجه مشخص شد که کمبود مواد اولیه، واردات دارو، تولید بدون توجه به نیاز بازار، پایین بودن قیمت فروش و کنترل دولتی بهای آن، کمبود نیرو های متخصص، عدم وجود نقدینگی کافی، عدم رقابت و نوآوری و غیره را می توان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل افزاینده ریسک های صنعت دارو در نظر گرفت، همچنین می توان از خصوصی سازی و مدیریت بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت و صادرات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در جهت کاهش ریسک صنایع دارویی نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Risks in Medicine Companies in TSE

چکیده [English]

In this research, for evaluation of risks in Medicine Companies in TSE. By using Modern Portfolio Theory and "Robert Haugen" technique, We evaluate Systematic & Unsystematic risks in Medicine Companies Portfolio and also use Post-modern Portfolio Theory for comparing downside risk between Medicine Companies Portfolio and Tehran Stock Exchange. So, first we made the quantitative evaluation of Medicine companies’ risks with the financial approach and then we concluded in the research time territory, the downside risk of the medicine companies portfolio in every year, has been more than the negative risk of the TSE and also recognized that unsystematic risk of the medicine companies is more than their systematic risk.
So, the risk that most affects the returns of medicine companies is the rise of internal factors, such as: the company management or medicine industry and the external factors, such as: market factor that has had a lower affect on the risk of the medicine companies portfolio returns and the reason is that all governments have accepted the supply of medicine in every conditions so, the medicine industry is not effected by environmental changes.
As the second step, the qualitative evaluation (identifying & rating) of medicine risks with the marketing approach is studied.
For identifying and rating the existing risks in the medicine industry through the questionair and opinion assessment replies were analyzed and the following results were obtained.
The shortage of the raw materials, import of the medicine, production without considering the market needs, lower sale price, control of government on prices, lack of experts, lack of liquidity, lack of creativity and innovation and etc are the most serious factors on increasing the risk in medicine corporations .
Also, privatizing and private management, foreign investment, private management with government supervision and export are the most serious factors in decreasing the risk in medicine corporations .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Portfolio Theory ( MPT )
  • Post-Modern Portfolio Theory (PMPT)
  • Systematic Risk
  • Unsystematic Risk
  • Undesired Risk
  • Financial-Marketing Approach (JEL Classification: G32)