بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

ادبیات حسابداری آکنده از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و عملکرد واحد تجاری در کشورهای توسعه یافته پرداخته اند. از سوی دیگر مطالعات اندکی در این خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. این مقاله به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران، می پردازد. در این تحقیق، میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره، به عنوان شاخصه های راهبری شرکتی و بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم به عنوان معیارهای عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های مالی 1385 و 1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To study the impact of corporate governance on the performance of listed companies in TSE

چکیده [English]

The existing accounting literature on the relationship between corporate governance and firms’ performances has focused mainly on industrialized countries such as USA and European data. Thus, little knowledge exists on this issue about developing countries. This study investigates the roles of some corporate governance indices on a firm's performance in emerging economies. In this paper, we use board independence, board leadership, and institutional investors as corporate governance indices, and ROA, ROE, and EPS as firm's performance surrogates. For testing the hypotheses in this study, data from the Tehran Stock Exchange (TSE) companies for the 2005-2006 financial years were used. We found when there are more outside directors in the board, the firm performance is stronger. However, we find no relationship between leadership structure and Iranian firm performance. Besides, the presence of institutional investors in the board of directors cannot promote the firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Boards of directors
  • institutional investors
  • leadership structure (JEL Classification: H11
  • G30)