بررسی مقایسه‌ای بازده سهام عادی در پرتفوی‌های ایجاد شده بر اساس استراتژی‌های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG

بررسی مقایسه‌ای بازده سهام عادی در پرتفوی‌های ایجاد شده بر اساس استراتژی‌های PE, PEG, PERG, PEKG, PEDKG

نویسندگان

چکیده

بسیاری از سرمایه‌گذاران بدنبال معیاری برای مقایسه سهام با یکدیگر و انتخاب بهترین‌ها هستند که در این راستا معیارهای از قبیل PE , PEG و PERG معرفی شده‌اند. در این تحقیق دو معیار جدید جهت مقایسه سهام بایکدیگر به نام‌های PEKG و PEDKG معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای ذکر شده (P/E, PEG, PERG, PEKG, PEDKG) برای تمامی شرکت‌ها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکت‌ها بر اساس هر کدام از این معیارها رتبه بندی گردیده‌اند. در گام بعدی بر اساس رتبه‌بندی شکل گرفته پرتفوی ها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفوی ها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژی ها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد.
نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژی‌های LOW (انتخاب شرکت‌های با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکت‌هایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون بعمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of common stuck returns in portfolios, established on the basis of PE, PEG, PERG, PEKG and PEDKG strategies

چکیده [English]

Many investors attempt to find a criterion to compare between different available stocks and often use PERG, PEG or PE strategies. Now, we are to introduce two new strategies, namely as PEKG and PEDKG. All these criteria have been calculated for the companies which rated on the basis of these criteria. Then, portfolios have been formed with respect to the rating and returns of which have been calculated for a period of on month. However, the returns of Portfolios for a Period of 41 months have been studied to find the best strategy.
We concluded that LOW strategies (companies with low coefficients) show a better Performance than HIGH strategies (companies with high coefficients) and has been presented for all five coefficients. However, the LOW PEDKG had the best coefficients, among all strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • P/E coefficients
  • PEG coefficients
  • PERG coefficients
  • PEKG coefficients
  • PEDKG (JEL Classification: G11
  • G14)