ناهنجاری های اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ناهنجاری های اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید .
در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری‌های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می‌باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری‌های موجود در اولین عرضه عمومی"افت قیمت در بلند مدت ، قیمت‌گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ " می‌باشند که به بیان ساده تر" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق " می‌باشند. با توجه به این که قیمت‌گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده‌اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد :
- انواع ناهنجاری‌ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟
- آیا ناهنجاری‌های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟
- آیا ناهنجاری‌های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می‌گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می‌شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت‌ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش‌های مالی میان دوره‌ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع‌رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می‌نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت‌گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است‌، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the kinds of anomalies of initial public offerings in TSE

چکیده [English]

Initial Public Offering (IPO) is when a firm is to be changed into a public firm by issuing stocks and selling them in the stock exchange.
In developed stock exchanges, there would be 300-400 IPOs each year but with some major anomalies namely as "under pricing, long run price underperformance and hot IPOs",or in other words, they are " high first day return, low long run return and boom market " .of which the first and second are more common , so they have been the subject of many studies in the world and also this thesis is to survey them as long as possible.
The goals of this study are to find:
• What are the anomalies of IPOs and why they are appeared?
• Is under pricing the reason of IPOs anomalies in the TSE ?
• Is long run price underperformance the reason of IPOs anomalies in the TSE?
Results of this study show that there is no under pricing in the TSE, but overpricing have been seen. also, long run price underperformance have been seen six months after the IPOs, this shows that there is no proper access to information for investors at the time of the IPO and this problem will be solved six months after the IPO with representation of interim period reports .
Other results of the study show the relationship between industry and under pricing. Also, there is a relationship between EBT of three years before IPO (as index of quality, risk and reputation of firm) , issued equity (as index of agency cost) and long run price underperformance .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Public Offering
  • under pricing
  • long run price underperformance (JEL Classification: G13)