ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در "پیش‌بینی میانگین بازده مازاد سهام" (بورس اوراق بهادار تهران)

ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در "پیش‌بینی میانگین بازده مازاد سهام" (بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل‌شده، نسبت شارپ تعدیل‌شده و شاخص ترینور تعدیل‌شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب‌تر و دقیق‌تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش‌بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری‌های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه‌ریزی شده‌اند و بنابراین همه آن‌ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می‌باشند. در این راستا براساس داده‌های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده‌های پنل، بازدهی ماهانه شرکت‌های نمونه به عنوان مبنای آزمون‌ها محاسبه و بکارگرفته ‌شده ‌است. با استفاده از پشتوانه‌ ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل‌شده» و «شاخص ترینور تعدیل‌شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی‌تری بازده مازاد سهام را تبیین می‌کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل‌شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between Downside Risk Measures and Conventional Risk Measures in Forecasting Excess Return(Tehran Stock Exchange)

چکیده [English]

This paper compares conventional risk measures operation (Beta, Sharpe ratios and Trey nor indices) with downside risk measures operation (Down Beta, Down Sharpe ratios and Down trey nor indices) to present alternative measures for risk based on some models in order to evaluate risk in forecasting the excess returns of individual stocks in Tehran Stock Exchange and is heading to replace the conventional CAPM model with a suited model or a Sharpe-based and Trey nor -based models.
In financial literature, there have been various assumptions about concept of risk and it's measures. Modern financial theories are based on Markowitz's portfolio selection model, then, they all rely on the assumption of mean-variance behavior in the market. This measure of risk has been questioned by Roy and Markowitz and they have advocated of downside risk measures. Therefore, based on the gathered data, from 32listed companies in Tehran Stock Exchange, their monthly returns are calculated as a base for our tests. Relying on financial literature, two separated definition and two kinds of conventional and downside risk measures are presented and tested for evaluating risk.
Results show that Down Beta and Down Trey nor indices are better than their conventional measures (Beta and Trey nor indices) in forecasting the excess returns of individual stocks, also Sharpe ratio which is a conventional risk measure, is a more accurate measure than Down Sharpe ratio in forecasting the excess returns of individual stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downside Risk
  • excess returns
  • Down Beta
  • Down Sharpe ratio
  • Down Trey nor indices (JEL Classification: G32-G11)