بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

بورس اوراق بهادار به بازاری اطلاق میگردد که در آن از یک طرف عرضهکنندگان سهام و اوراق بهادار، اوراق بهادار خود را به معرض فروش گذاشته و از سوی دیگر خریداران و متقاضیان برای خرید اوراق بهادار به آن مکان مراجعه مینماید. با توجه به اهمیتی که اطلاعات در کارائی بورس اوراق بهادار دارد، کارائی بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعاتی در سه شکل مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات عبارتند از : 1) اطلاعات مربوط به قیمتهای گذشته، 2) کلیه اطلاعات عمومی انتشار یافته، 3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات ، کارائی بازار بترتیب در سه سطح ضعیف، نیمهقوی و قوی تست میشود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی کارائی بورس اوراق بهادار در شکل ضعیف کارائی جهت پاسخگوئی به این سوال است که : آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند؟ بدین منظور، از روشهای آماری تحلیل سریال همبستگی (که یک روش پارامتری محسوب می شود) و آزمون Run (که یک روش نا پارامتری محسوب می شود) استفاده شده است.
دادههای مورد استفاده در این تحقیق، قیمت روزانه سهام نودوپنج شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران برای سالهای 1378 تا شهریور 1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد در سطح اطمینان 95% بین تغییرات متوالی قیمت سهام، همبستگی وجود دارد و سرمایه گذاران خاصی می توانند با داشتن اطلاعات خاص و محرمانه به سود غیر عادی برسند. بطور کلی، عدم کارائی اطلاعاتی بورس اوراق بهادارتهران به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study the weak from of efficiency of the capital market in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Stock exchange is a market that suppliers and companies present their stocks and securities for sale, also investors come to buy these securities. With due attention to information that is very important for efficiency of stock market, market efficiency was studied by three groups of information. This information consists of:
1) Historical information
2) The current or general available information
3) General and inside information
With due attention to such information, market efficiency is tested in three levels respectively: weak, semi-strong and strong form. The main purpose of this research is to study the efficiency of stock market in the weak level to answer the question "are respectively changes of stock prices independent from each other?" In this study, the statistical methods, correlation analysis which is a parametric method and Run-test that is a non parametric method are used. The data in this study is the stock daily price for ninety five accepted companies in the stock exchange between 1999 and 2006. The results showed that, there is a correlation between the respectively changes of stock prices in 95% of confidence level, and particular investors can gain irregular profit by having some inside information .Generally, inefficiency of the information of Tehran stock exchange is proved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange
  • Efficiencies Market
  • Run test ( JEL Classification:G14)