تاثیر بکارگیری مدل تعالی سازمانی بر ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای ارزیابی عملکرد مالی

تاثیر بکارگیری مدل تعالی سازمانی بر ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای ارزیابی عملکرد مالی

نویسندگان

چکیده

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده‌ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان‌ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می‌پردازد که نظام‌های مدیریت کیفیت چقدر توانسته‌اند منجر به بهبود عملکرد سازمان‌ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه‌های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص‌های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد.
فرضیه‌های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه‌های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون‌های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های گروه اول نشان می‌دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌های گروه دوم نشان می‌دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می‌تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی‌ها قبل و بعد از اجراء مدل می‌تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد.
باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود. سازمان‌ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impression of using EFQM model on Economic Value Added (EVA) and standards of financial function assessment

چکیده [English]

The model of European Foundation for Quality Management, by the name of EFQM model, has been used extensively in Europe and other countries of the World and recently introduced as a base model to assess and present the "EFQM Excellence Award".
The specification of this model has a strong viewpoint to business process of organizations and offers the necessary methods to attain an eminent organization.
This research turns to this subject that “how quality management systems have been able to improve the function of organizations.”
Tow groups of theories were tested to answer the above question.
The first group of theories refers to this point that “is there any meaningful correlation between acquired privilege based an EFQM model assessment and indices of financial function.”
The second group of theories refers to this subject that “is there any meaningful difference between the indices of financial function before and after performance of EFQM model.”
Statistic societies of this research are the companies which have put the EFQM model into practice and after assessment and survey based on the model, they have succeeded to gain the license, letter of appreciation or EFQM Excellence Award.
Considering being normal or abmoral variable distribution, it has been used Spirman or Pearson's correlation coefficient in test of the first group of theories and considering a number of observations, it has been used nonparametric tests wilcoxon in experiment of the second group of theories.
The results from the test of first group of theories show that there is meaningful and positive correlation between the acquired privileges based on EFQM model assessment and EVA but the obtained results from this test have not confirmed correlation between acquired advantages based on EFQM model assessment and sale, finances efficiency rate and shareholders` fees. The obtained results from the test of second group of theories show that there is a meaningful difference between EVA, finances efficiencies and shareholders` fees before and after performing EFQM.
With regard to the results of the first group of theories, the meaningful difference between EVA before and after performing EFQM can be resulted from this model but the existing difference in finances efficiencies before and after performing the model can be resulted from other factors.
Due to the obtained results and considering the capability and the point of profit-expense, it is suggested to organizations to use EFQM model to improve their function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth stocks
  • value stocks
  • convergence
  • drift
  • return. ( JEL Classification: C52
  • M41)