استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای در انتخاب سهام(شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای در انتخاب سهام(شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

چکیده

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم‌ترین مسائل سرمایه‌گذاران در اینگونه بازارهاست. دستیابی به شیوه‌هایی که بتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب سهام در این بازارها یاری نماید، اهمیت بسزایی دارد. یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران، انتخاب معیار صحیح برای مقایسه انواع سهام است.
تحقیق حاضر با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای (SAW,TOPSIS,ELECTR) به بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام درشرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد به کارگیری روش‌های گوناگون چند شاخصه‌ای، به رتبه‌بندی متفاوتی از گزینه‌های رقیب منجر می‌شود، بنابراین جهت حصول به اجماع و نیز رتبه‌بندی جامع‌تر گزینه‌ها، روش ادغام نتایج (روش (Copelandبه عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Multiple Attribute Decision making in selecting stock (Tehran Stock Exchange)

چکیده [English]

The method of selecting stock in the exchange is one of the most important problems of investors in these markets. So, methods that can help investors in selecting stocks’ in this market are very important. One of the problems of investors is selecting correct criteria for comparing different kinds of stocks.
Thus in this research we identify criteria that affect on selecting stock in Tehran Stock Exchange by using some techniques of MADM.
By using different methods of Multiple Attribute Decision Making one may be lead to different categories of contender options to reach consensus and complete category of options used in integration results method (Copeland). At the end final inspiration of buying shares is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Models
  • Securities‌ Exchange
  • criteria
  • Multiple Attribute Decision Making (JEL Classification: G52
  • G11)