بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی می پردازد و از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 تا 1384 استفاده می‌کند. در این تحقیق کیفیت سود به عنوان پایداری سود تعریف شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکتهایی که سود پرداخت می کنند از پایداری سود بیشتری در دوره های آتی برخوردارند و همچنین این اثر برای شرکتهای با نسبت توزیع بالاتر، بیشتر مشخص می گردد.بدین ترتیب سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای گزارش شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Earnings Quality and Dividend in Tehran Stock Exchange (TSE)

چکیده [English]

This paper has investigated the relationship between earnings quality and dividend sample including 50 Iranian firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during the period of 1375 to 1384. In this paper we have defined earnings quality as persistent of earnings. The results show that the earnings of dividend paying firms are more persistent in future periods, and that this effect is more pronounced for firms with larger dividend payouts. Thus dividend provide information about the quality of reported earnings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • dividend
  • Earnings Persistent (JEL Classification: G11
  • G35
  • M41)