بهینه سازی و بررسی اثر میزان تنوع بر عملکرد پرتفوی با استفاده از الگوریتم مورچگان

بهینه سازی و بررسی اثر میزان تنوع بر عملکرد پرتفوی با استفاده از الگوریتم مورچگان

نویسندگان

چکیده

اکثر مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت یک پرتفوی بسیار بزرگ، پرتفوی کوچکی از دارایی های موجود را اداره نمایند. این امر را می توان به وجود محدودیت های کاردینال یعنی محدودیت هایی در مورد حداقل و حداکثر تعداد دارایی های موجود در پرتفوی تشبیه نمود. با اعمال این گونه محدودیت ها، الگوریتم های معمولی نظیر برنامه ریزی درجه دو، قادربه حل مساله بهینه سازی پرتفوی نخواهند بود. در این تحقیق به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با محدودیت های کاردینال با استفاده از الگوریتم مورچگان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق نظر برخی از اندیشمندان مالی، می توان پرتفوی کوچکی از دارایی ها را تشکیل داد که عملکردی به خوبی پرتفوی های بسیار متنوع داشته باشند. به علاوه نتایج تحقیق نشان دهنده نزولی بودن مشارکت نهایی سهام اضافی در تنوع پرتفوی می باشد به این معنی که بعد از رسیدن به حدی معین، افزودن سهام جدید تاثیر چندانی در تنوع پرتفوی و افزایش عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک آن ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Optimization and Examination of the Effect of Diversification on Its Performance through Using Ant Colony Algorithm

چکیده [English]

Most fund managers typically prefer small portfolios of assets instead of very large diversified portfolios. This could be translated into a constraint on the maximum and minimum number of assets to be included in the portfolio (cardinality constraint). With such extra but realistic constraint, common optimization algorithm, such as quadratic programming will not be able to solve the portfolio optimization problem.
In this paper, Ant Colony Optimization has been used to solve portfolio optimization problem with cardinality constraint on the maximum number of assets. The results show that in accordance with some well-known financial researchers' viewpoints, a small portfolio of assets could be found having has a comparable performance with much diversified portfolios. In addition, the results confirm that marginal contribution of additional assets in portfolio diversification decreasing which means after reaching certain number of included assets, adding extra stock to the portfolio does not have significant impact on the portfolio diversification and could not increase its risk adjusted performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Ant Colony Algorithm
  • Sharpe Ratio
  • Cardinality Constraint. (JEL Classification: C60
  • C63)