شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی بلندمدت سهام عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی بلندمدت سهام عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق وجود بازده غیرعادی در سهام شرکت‌های تازه وارد به بورس اوراق بهادار تهران و برخی عوامل احتمالی موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها بیانگر وجود بازده غیرعادی مثبت طی 24 ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکت‌های نمونه در بورس اوراق بهادار تهران است. از میان نه متغیر؛ عمر شرکت، اندازه شرکت، افق زمانی پیش‌بینی سود هر سهم، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود خالص، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه، خطای پیش‌بینی سود هر سهم، نوع صنعت و نوع موسسه حسابرسی، تنها سه متغیر نوع موسسه حسابرسی، اندازه شرکت و خطای پیش‌بینی سود هر سهم رابطه معنادار با بازده غیرعادی داشتند. اما بطور کلی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر نه متغیر مستقل بطور همزمان توانایی توجیه‌ کنندگی تقریباً 20 درصدی بازده غیرعادی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Effective Factors on Long Term Abnormal Return of Initial Public Offerings (IPOs) in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

In this study the existence of abnormal return in initial public offerings of Tehran Stock Exchange and some effective probable factors on which were examined. The results show that there is positive short term abnormal return during 24 months after the acceptance of sampled corporations in the exchange. Among nine variables of age, size, horizon, leverage, margin of profit, market general condition before the offering of stock, forecast error of earning per share, audit firm and Industry type, only size, audit firm (reversely) and forecast error of earning per share (directly) had a relationship with abnormal return; however, multi-variable regression analysis demonstrated that all variables can simultaneously justify approximately 20% of the abnormal return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Public Offering
  • Long term Abnormal Return
  • Forecast Error of Earning Per Share
  • Multi Variable Regression
  • Correlation. ( JEL Classification: C12
  • C31
  • G10
  • G12
  • G14)