نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش ثروت سهامداران

نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش ثروت سهامداران

نویسندگان

چکیده

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می‌باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می‌شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نکند. در این میان ادعا شده که ارزش افزوده اقتصادی قادر به نشان دادن ارزش واقعی شرکت است. به هرحال تورم موجب انحراف‌هایی در مدل ارزش افزوده اقتصادی می‌شود و معیار نامناسبی از عملکرد شرکت و ثروت سهامداران را به نمایش می‌گذارد. هدف از این پژوهش تعدیل ارزش افزوده اقتصادی به موجب انحراف‌های حاصل از تورم و نزدیک کردن آن به سود صحیح اقتصادی، یافتن مدلی مناسب جهت تعیین ارزش خلق شده یا ارزش افزوده ایجاد شده در بازار سرمایه ومقایسه آن با مدل‌های تعدیل نشده می‌باشد که ارزش افزوده حاصله در بازار ملاک افزایش ثروت سهامداران است. از طرفی اهمیت اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وسایر معیارهای عملکرد رقیب نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج تحقیق که طی سال‌های 1381 الی 1385 و با استفاده از مدل‌های رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی (Panel Data)تخمین زده شد نشان داد که وقتی ارزش افزوده اقتصادی را تصحیح یا تعدیل می‌کنیم رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برقرار می‌شود و در مقابل وقتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به درستی اندازه نمی‌گیریم وآن را از بابت انحراف‌های حاصل از تورم تعدیل نمی‌کنیم ارتباط معناداری بین آنها حاصل نمی‌شود. این موضوع نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش یا کاهش ثروت سهامداران وضرورت تعدیل آن جهت انعکاس درارزش افزوده بازار را نشان می‌دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Adjusted Economic Value Added In Increasing of Shareholders' Wealth

چکیده [English]

Shareholders are the firms’ primary owners and follow continuously to maximize their wealth and this wealth is created by favorite performance of the firm. Incorrect use of appropriate indicators for performance measurement and stock value of the firm causes the firm’s value not real value. It has been claimed economic value added (EVA) is able to show real value of the firm. However, inflation causes distortions in EVA model and shows inappropriate indicator from firms’ performance and shareholders’ wealth. The goal of this research is EVA adjustment due to inflation distortions and to near that indicator to true economic profit, finding appropriate model for determine created value or created value added in capital market and it’s compare to unadjusted models. In this middling, market value added (MVA) is the indicator of Shareholders' Wealth increase. Also, information significance of EVA and other competing measures of performance have been studied. The results of our study between periods of 1381 to 1385 that are estimated with use of Oils regression model and Panel Data model show when we correct EVA, a significant relationship between EVA and MVA is generated and when we don’t measure EVA and MVA correctly and don’t adjust due to inflation distortions a significant relevance between them is not generated. This subject shows the role of adjusted EVA in increasing or decreasing shareholders’ wealth and the necessity adjustment of EVA for reflection in market value added. Investigation of relationship between adjusted EVA and other competing performance measures with stock return shows that there is a significant but weak relevance between these variables and the stock return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjusted Economic Value Added
  • Market Value Added
  • Unadjusted Economic Value Added
  • Stock return
  • Inflation Distortion ( JEL Classification: M41
  • L25
  • D46)