ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری شاخص بورس تهران

ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری شاخص بورس تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله موضوع قابلیت پیش‌بینی در بورس تهران با استفاده از داده‌های شاخص کل بورس تهران از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۶ تا 8/1/1388، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طی فرایند تحقیق از مدل گام تصادفی، مدل خودرگرسیو و سه مدل از خانوادۀ مدل‌های خود رگرسیو واریانس ناهمسان شرطی، برای حذف توابع خطی موجود در سری زمانی و نیز از پنج آزمون تشخیص وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل‌های ذکر شده، شامل آزمون‌های مک‌لئود- لی (Mcleod-Li )، آزمون ضریب لاگرانژ انگل (Engle-LM )، آزمون بروک- دکرت و شینکمن (BDS )، آزمون دوکوواریانس (Bicovariance ) و آزمون تی‌سی (Tsay) استفاده شد.
طبق نتایج به دست آمده از مدل‌های مورد مطالعه، فرض وجود گام تصادفی در سری مورد مطالعه رد می‌شود و این شاهدی بر وجود قابلیت پیش‌بینی در سری مورد مطالعه می‌باشد. همچنین فرض عدم وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل‌های مذکور با استفاده از آزمون‌های مربوطه رد می‌شود، لذا می‌توان امکان وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند را پذیرفت که این دلیل دیگری بر قابلیت پیش‌بینی در شاخص کل بورس تهران است. با توجه به این شواهد می‌توان قابلیت پیش‌بینی را در سری زمانی بازده شاخص کل پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of Predictability in TEPIX

چکیده [English]

Predictability of stock prices in Tehran stock exchange index (TEPIX) is investigated. Five econometric models including Random Walk, Autoregressive, GARCH(1,1), TGARCH and EGARCH performed to eliminate linear structures form series and five statistical tests employed to examine the nonlinearity in residuals of that econometrical models.
Results from econometric models rejected the random walk hypothesis, this shows that we can accept the possibility of prediction with historical data. From results of nonlinearity tests we can accept existence of nonlinear structures in the residuals of models. This is another evidence to accept the predictability in TEPIX

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinearity
  • Predictability
  • Market Efficiency
  • Random Walk
  • GARCH (JEL Classification: C22
  • C52
  • G10)